Interprétation des rêves Mlle Hasse

vecelaya vie; mytnoe, gpyaznoe - bednoct, nyzhda et ynizhenie.